ALGEMENE VOORWAARDEN - STUDIO SOCIAAL
 
Studio Sociaal, een commanditaire vennootschap, met zetel te Tereik 11, 2990 Brecht (Wuustwezel) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764.501.243.
 
E-mailadres: marijke@studiosociaal.be Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
 
(2) Dienst(en): Aangeboden trainingen, workshops, webinars, groepstrajecten, 1 op 1 coaching
 
(3) Dienstverlener: Marijke Vissers in naam en voor rekening van Studio Sociaal
 
(4) Klant: De ondernemer die een overeenkomst afsluit met Studio Sociaal en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
 
(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)
 
(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Partijen na aanvaarding van de Offerte door de Klant of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst of Product (7) Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen
 
(8) Product(en): de online e-books
 
(9) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
 
(10) Website: www.studiosociaal.be
  
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
2.1. De Algemene Voorwaarden omvatten onze werkwijze maar ook belangrijke regels inzake onze samenwerking en zijn van toepassing op alle Offertes of Overeenkomsten, leveringen van Diensten en aankoop Producten door of namens ons.
 
2.2. De Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op jouw algemene voorwaarden. Dit voor zover er niet van huidige Algemene Voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 
2.3. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds van toepassing.
 
Artikel 3 – Geldigheid Offertes
 
3.1. Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.
 
3.2. Bij het aanvaarden van de Offerte stem je uitdrukkelijk in met de Algemene Voorwaarden en zie je af van jouw algemene voorwaarden.
 
3.3. Indien jij beroep wenst te doen op bijkomende Diensten van ons, dienen wij natuurlijk een nieuwe overeenkomst af te sluiten.
 
Artikel 4 – Prijzen
 
4.1.Wij zullen de gevraagde Diensten uitvoeren (of aangekochte Producten aanleveren) tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.
 
4.2.Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven ten allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 150 EUR (exclusief BTW).
 
4.3. Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden indien jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
 
Artikel 5 – Betaling
 
5.1. Op het ogenblik dat jij je inschrijft voor een groepstraject, 1 op 1 coaching traject, online cursus of een webinar (kortom een Dienst) dien jij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvang jij van ons een BTW conforme factuur.
 
5.2. Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen indien jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt. In dat geval ben jij ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de prijs zoals werd bepaald in de Overeenkomst of Offerte met een minimum van 150 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen. Wij mogen in dit geval eventuele betaalde voorschotten inhouden.
 
5.3. Indien van toepassing en in geval van gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ben jij als Klant, onverminderd bovenstaande paragraaf, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de bijzondere wettelijke interest bij handelstransacties. Alle kosten in het kader van de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van de onbetaalde factuur zijn ten laste van jou.
 
5.4. Producten die worden aangekocht dienen steeds onmiddellijk te worden afgerekend.
 
 Artikel 6 - Betwistingen
 
6.1. Indien jij als Klant een klacht hebt of niet tevreden bent met onze Diensten, horen wij dat natuurlijk graag om samen een oplossing te zoeken. Je dient jouw klacht binnen de 8 kalenderdagen na het leveren onze Dienst of na aankoop van een Product schriftelijk aan ons mee te delen. De omschrijving van jouw klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn.
 
6.2. Een klacht kan er niet natuurlijk niet toe leiden dat wij andere Diensten of Producten dienen te leveren dan dat we zijn overeengekomen.
 
Artikel 7 – 1 op 1 coaching en groepstrajecten
 
7.1. Voor jij als Klant kan inschrijven voor een 1 op 1 coaching traject of een groepstraject zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Indien jij in aanmerking komt voor een 1 op 1 coaching traject of een groepstraject zal Studio Sociaal een Offerte overmaken aan jou. Wanneer jij ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. de Offerte aanvaardt, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien je het traject voortijdig beëindigt, geeft dit jou geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.
 
7.2. Wij kunnen vrij bepalen waar de Diensten zullen worden geleverd en of ze al dan niet online zullen geleverd worden. Jij erkent dat de plaats van werkzaamheden geen essentieel bestanddeel is van de Overeenkomst. Een wijziging van de plaats, kan niet worden aanzien als een tekortkoming in hoofde van ons.
 
7.3. Bij aanvang van de 1 op 1 coaching of het traject zal de Dienstverlener in overleg met jou meedelen op welke tijdstippen de sessies zullen plaatsvinden.
 
7.4. Wij kunnen ons werk maar naar behoren uitoefenen wanneer jij alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de Dienst tijdig ter beschikking stelt. Jij staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 
7.5. Wanneer jij niet of niet tijdig de nodige informatie beschikbaar stelt of het voorbereidend werk dat werd afgesproken niet uitvoert, en de uitvoering van de Dienst hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van jou als Klant. Bij aankoop van een traject 1 op 1 coaching of een groepstraject zal er steeds duidelijk worden aangegeven hoeveel sessies dit traject bevat. Deze sessies dienen steeds in een tijdspanne van 6 maanden volledig ingepland worden. Sessies die niet binnen deze tijdspanne van 6 maanden worden ingepland zullen vervallen.
 
7.6. Indien jij niet kan deelnemen aan een activiteit of een afspraak wegens ziekte, wordt verwacht dat jij dit spoedig meedeelt aan ons. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verlies jij een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden, dit in onderling overleg. Wanneer jij eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal jij ons dienen te vergoeden voor deze afspraak of zal deze sessie in mindering worden gebracht van het aantal sessies van een bepaald traject.
 
Artikel 8 – Online cursussen, trainingen en webinars - Producten
 
8.1. Tenzij anders aangegeven, zullen Producten, webinars, cursussen of workshops onmiddellijk na betaling ter beschikking gesteld worden.
 
Artikel 9 – Specifieke bepalingen met betrekking tot online Diensten
 
9.1. Toegang tot online trainingen of online Diensten is persoonlijk. De toegang en de inhoud van de online Diensten mogen niet gedeeld worden met derden. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dien jij op het desbetreffende trainingsplatform een account aan te maken. Jij zal ervoor zorgen dat de informatie gelinkt aan het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal jij ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.
 
9.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
 
9.3.Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 
9.4. Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.
 
9.5. De Dienstverlener zal steeds per product afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking is van jou.
 
Artikel 10 – Uitvoering Overeenkomst en Aansprakelijkheid
 
10.1. De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.
 
10.2. Wij behouden ons het recht om beroep te doen op derde partijen of andere dienstverleners indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is.
 
10.3. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, zijn wij niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.
 
10.4.Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware (of opzettelijke) fout.
 
10.5. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 
10.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.
 
10.7. Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor onze burgerlijk aansprakelijkheidsverzekering eventueel zal tussenkomen.
 
Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrecht
 
11.1. Wij hebben heel hard ons best gedaan om onze opgebouwde kennis om te vormen in een behapbare Dienst om jou verder te helpen en te informeren, door onze Dienst of ons Product aan te kopen aanvaard jij dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus, training, workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Studio Sociaal en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. Jij mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren. De Intellectuele Eigendom mag door jou enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in de eigen professionele onderneming (zonder dit te commercialiseren).
 
11.2. Als wij een schending vaststellen, hebben wij het recht hiervoor een reële schadevergoeding in rekening te brengen.
 
Artikel 12 – Vrijwaring
 
12.1. Jij als Klant vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten of Producten.
 
Artikel 13 - Gegevensverwerking
 
13.1. Door een bestelling te plaatsen, een Product aan te kopen of beroep te doen op onze Diensten geef jij ons de uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken met het oog op het leveren van de Diensten of Producten. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling.
 
13.2. Wij respecteren de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.
 
13.3. Alle persoonsgegevens die via onze website of in het kader van de geleverde Diensten worden geleverd en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk voor het leveren van de Dienst of Product.
 
Artikel 14– Algemene bepalingen
 
14.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangeng door een o afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 
14.2. De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zullen wij uiteraard altijd eerst trachten onderling een oplossing te vinden. Indien we hier echter niet in slagen, zullen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd zijn om hier kennis van te nemen.